Dat Neje Johr

na Richard Ahlrichs

 

Dat wünsch ich mie to’t neje Johr:

 

Een Fröhjohrslied, moi, hell un klor.

Een Sömmer vull mit Sünnenschien,

Een Harst mit goode Arnt un ok völ Wien,

Een richtig Winter, mit Koll un Snee.

Dorto Gesundheit, Glück un Free.

 

Man dat wünsch’k mie ok to’t neje Johr:

Gedanken, rein un deep un wohr.

De rechte Kurs to jeder Tied

Un goode Minschen an mien Siet !

De Groeten an al, de dit lesen.

Berend Schröder